Actievoorwaarden
 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie Tijdschrift.nl winactie najaar 2020

 1. Algemeen
  1. De Actie wordt georganiseerd door DPG Media Magazines B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2132JL te Hoofddorp aan de Capellalaan 65 (hierna “DPG”).
  2. De Actie start op 19 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2020  (hierna “Actieperiode”). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.
  3. DPG is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op Tijdschrift.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 2. Deelname
  1. Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
  2. Deelname is uitgesloten voor:
    1. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
    2. medewerkers van DPG, en;
    3. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
  3. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
  4. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.
  5. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  6. DPG is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 3. Prijs
  1. Met de Actie kan een gerechtigd deelnemer 1 van de 3 iPad’s (2020) t.w.v. €389,- winnen.
  2. Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig in januari 2021. Een prijswinnaar wordt in de maand januari door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.
  3. De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
  4. De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.
  5. DPG neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.
 4. (Persoons)gegevens & publiciteit
  1. De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPG een deelnemer informatie verstrekken over DPG en aan DPG verwante onderwerpen.
  2. Aan de Actie zijn mogelijk publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.
 5. Overig
  1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door DPG.
  2. DPG behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
  3. DPG en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voorvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
  4. Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  5. Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
  6. Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail ingediend worden aan info@tijdschrift.nl

Aangepast op 22-10-2020: Actieperiode verlengd tot 31 december 2020.