Leveringsvoorwaarden Mediakiosk B.V. – Tijdschrift.nl

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden van Tijdschrift.nl zijn van toepassing op: i) het aanmaken van een Tijdschrift.nl-account en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden aangegaan via Tijdschrift.nl en worden geleverd door Mediakiosk B.V., Capellalaan 65 te 2132 JL HOOFDDORP, Kamer van Koophandel nummer 32058600 te Amsterdam, BTW nummer NL0058.20.200.B.01, hierna te noemen "Mediakiosk".

 

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een overeenkomst via Tijdschrift.nl, deze voorwaarden te accepteren.

 

1.3 Mediakiosk garandeert dat het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

 

1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn.

 

1.6 Mediakiosk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig. De laatste versie is te vinden op www.tijdschrift.nl.

 

2. Aanbiedingen

2.1 Tijdschrift.nl bestaat uit de website www.tijdschrift.nl en de Tijdschrift.nl applicatie (“App”) die gedownload en geïnstalleerd kan worden op tablet- en telefoon-apparaten. Via Tijdschrift.nl biedt Mediakiosk digitaal losse nummers en abonnementen op tijdschriften van uitgevers aan. Ook kan men voor geselecteerde tijdschriften gratis digitaal lezen bij een printabonnement.


B. Digitale abonnementen

2.2 Mediakiosk levert digitale abonnementen via Tijdschrift.nl, waarmee het mogelijk is om digitale tijdschriften voor persoonlijk gebruik te downloaden en te lezen. Voor het aangaan van een digitaal abonnement dient eerst een Tijdschrift.nl-account aangemaakt te worden. Door het accepteren van een aanbieding via www.tijdschrift.nl of de App wordt een digitaal abonnement gekoppeld aan het account en krijgt de klant het recht om periodiek het betreffende tijdschrift te downloaden. Het abonnement omvat het digitale tijdschrift voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat tijdschrift.

2.3 De bevestiging van de order van een digitaal abonnement geschiedt door Mediakiosk via e-mail. Vervolgens ontvangt de klant een welkomstbericht van Mediakiosk. Nummers van het tijdschrift kunnen periodiek gedownload worden door de instructies in het welkomstbericht en de FAQ van Tijdschrift.nl op te volgen. Neem bij problemen met downloaden contact op met Mediakiosk via info@tijdschrift.nl of telefonisch via 088 – 5500218.

2.4 Een digitaal abonnement, afgesloten via www.tijdschrift.nl, wordt aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging - automatisch verlengd, tenzij anders wordt vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Mediakiosk over deze opzegging moet berichten. Opzeggen van een digitaal abonnement kan door de klant geschieden via de klantenservice van Tijdschrift.nl via info@tijdschrift.nl of telefonisch via 088 – 5500218. Digitale abonnementen die worden afgesloten via de App worden altijd aangegaan voor de in de aanbieding opgegeven periode en worden daarna automatisch beëindigd.

2.5 Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan telefonisch via 088 - 5500218 en schriftelijk.

2.6 Informatie over de looptijd van uw digitale abonnement kan bij de klantenservice van Mediakiosk worden opgevraagd via info@tijdschrift.nl of 088 - 5500218.

2.7 Na het downloaden blijft een digitaal tijdschrift beschikbaar op het door de klant opgegeven apparaat/locatie. Mocht het digitale tijdschrift verloren gaan of worden verwijderd, dan is het mogelijk om gedurende een periode van 3 maanden na de verschijningsdatum van het digitale tijdschrift, het digitale tijdschrift opnieuw te downloaden met gebruikmaking van hetzelfde Tijdschrift.nl-account.

2.8 De klant is gerechtigd om gedurende de abonnementsperiode periodiek digitale tijdschriften te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om digitale tijdschriften op enige wijze openbaar te maken (te publiceren) en/of te verveelvoudigen, via het internet of anderszins.

2.9 Mediakiosk is gerechtigd om welke reden dan ook, de levering van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

2.10 Mediakiosk is niet aansprakelijk indien een digitaal tijdschrift geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is wegens buiten de invloedsfeer van Mediakiosk liggende omstandigheden, zoals stroomstoringen, geen of gebrekkige online-verbinding, computerfalen, technische mankementen aan apparatuur van de klant, of indien hardware en/of software van de klant niet aan de op www.tijdschrift.nl vermelde eisen voldoet.

2.11 Mediakiosk is gerechtigd om welke reden dan ook, de levering van het tijdschriftenpakket waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken of de samenstelling van het pakket te wijzigen. Alsdan is zij na stopzetting/wijziging niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Bij stopzetting van het tijdschriftenpakket heeft de abonnee in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. Bij wijziging van samenstelling van het tijdschriftenpakket heeft de abonnee in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

B. Losse digitale tijdschriften

2.18 Mediakiosk levert losse digitale tijdschriften via Tijdschrift.nl.

2.19 Voor losse digitale tijdschriften geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor digitale abonnementen, met dien verstande dat slechts één nummer wordt geleverd. Voor het bestellen van een los nummer via de App, is het noodzakelijk om ingelogd te zijn met een Tijdschrift.nl-account. Indien de klant is ingelogd tijdens de aanschaf, zal het losse nummer over het gehele Tijdschrift.nl platform beschikbaar zijn wanneer ingelogd. Voor het bestellen van een los digitaal nummer via de website, is het tevens noodzakelijk dat de klant is ingelogd.

3. Prijzen en wijze van betaling

3.1 Alle vermelde (abonnements)prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.


3.2 De (abonnements)prijzen vindt u op Tijdschrift.nl.

3.3 Mediakiosk behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het digitale abonnement te wijzigen.

Betaling van digitale abonnementen en losse nummers via de website

3.4 Voor digitale abonnementen en losse nummers aangegaan via de website, dient betaling voorafgaand aan elke abonnementsperiode danwel het downloaden van het losse nummer te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van de overeenkomst (bijvoorbeeld automatische incasso of  iDeal).

3.5 Abonnees kunnen de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

 

3.6 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

 

3.7 Indien de betaling van een abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Mediakiosk gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

 

3.8 Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

Betaling van digitale abonnementen en losse nummers via de App

3.9 Betaling van digitale abonnementen en losse nummers die worden aangegaan via de App geschiedt via iTunes danwel op de wijze die bij de aanbieding wordt vermeld.


4. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

Mediakiosk is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van overeenkomsten met als doel om:  
i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de klant
ii)  een administratie bij te houden van alle klanten en
iii) relevante aanbiedingen te doen van Mediakiosk,

iv) relevante aanbiedingen te doen van zorgvuldig geselecteerde derden (adverterteerders).

 

Mediakiosk respecteert de privacy van klanten. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid (http://www.tijdschrift.nl/privacy) van Mediakiosk.

 

5. Klachten

 

De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Sanoma via de contactgegevens vermeld in artikel 2.3 van deze voorwaarden. Sanoma zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.  Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan de abonnee voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

6. Aansprakelijkheid

Mediakiosk is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Mediakiosk is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Mediakiosk komt. Mediakiosk is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Mediakiosk geleverd artikel, tenzij Mediakiosk aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek. Mediakiosk is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Mediakiosk gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Mediakiosk, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Mediakiosk, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Mediakiosk. Klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Mediakiosk. Mediakiosk is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Mediakiosk is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Mediakiosk de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier. Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat klant aan Mediakiosk is verschuldigd. De aanbiedingsvoorwaarden, waaronder prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

 

7. Overige bepalingen

Op deze Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

 

 

Deze Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 15 maart 2013. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.