Tijdschrift.nl logo

Privacy en cookie beleid

Het privacy statement en cookiestatement van DPG Media B.V. is hier te raadplegen.

Copyright / auteursrechten tijdschrift

De rechten met betrekking tot tijdschrift en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "DPG Media"). DPG Media behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs-, databank- en naburige rechten) met betrekking tot de inhoud en de opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) van de website tijdschrift.nl, de tijdschrift app en andere digitale tijdschrift uitgaven berusten uitsluitend bij DPG Media en/of haar licentiegevers en worden door hen eveneens uitdrukkelijk voorbehouden. Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

DPG Media heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van DPG Media, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Disclaimer - vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan (de samenstelling van) de inhoud van tijdschrift.nl, kunnen DPG Media B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “DPG Media”) niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan. DPG Media sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van DPG Media. DPG Media kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

DPG Media kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Links naar andere websites

DPG Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.